ទូរស័ព្ទ: 023 88 23 64 / 010 50 81 81 / 089 42 81 81

អ៊ីម៉ែល: info@unique-cosmetic.com

 

RESPONSIBILITIES
- Performing sale action to achieve monthly and annual target.

- Getting customer and Introduce the Company service.

- Prepare strategies to increasing target markets.

- Set Target and Monitoring Performance

- Maintaining strong relationship with customers.

- Provide consultation to the customer

- Develop and coordinate service launch strategies

- Other task assigned by management.


REQUIREMENTS
- At least one years working experience in cosmetic field

- Fresh Graduated and University students are encouraging to apply

- Good interpersonal, Communication and Negotiation skill

- Able to be flexible and responsible

- Honest and hard working

- High commitment and can work under pressure situation.


BENEFITS & CONDITIONS
- Working Time: 8:00 am-5:00 pm
- Working Days: Mon / Tue / Wed / Thu / Fri / Sat (Half)
- Holiday: Sat (Half) / Sun / Legal holiday
- Salary: 150$-200$ ( + Commission )

- Phone card + Petroleum

- Oversea Trip (Condition Apply)

- Insurance (Past Probation)

- Annual Leave + Sick Leave + Maternity Leave (Past Probation)

 

HOW TO APPLY

 

E-mail : អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

Tel : 015508181

កន្រ្ដក់ទំនិញ

កន្រ្ដក់ទទេ