ទូរស័ព្ទ: 023 88 23 64 / 010 50 81 81 / 089 42 81 81

អ៊ីម៉ែល: info@unique-cosmetic.com

 

RESPONSIBILITIES
- Staff will spent 65% of his working hours driving and Delivering goods from the office to customer in Phnom Penh.
- Pick up the products from the suppliers
- Deliver products to customers
- Collect money from customers
- Return Signature invoice and cash collection to our office
- 35% of the time will be spent at the office with the team.

- Working on stock management and other daily tasks.


REQUIREMENTS
- Male
- Good and safe driver
- Knowledge of Phnom Penh map, streets, districts etc
- Driving license
- Able to speak, read and write English
- Good appearance and cheerful person
- Location satisfied

- Be honest


BENEFITS & CONDITIONS
- Working Time: 8:00 am-5:00 pm
- Working Days: Mon / Tue / Wed / Thu / Fri / Sat (Half)
- Holiday: Sat (Half) / Sun / Legal holiday
- Salary: 150$-200$

- Phone card + Petroleum

- Oversea Trip (Condition Apply)

- Insurance (Past Probation)

- Annual Leave + Sick Leave + Maternity Leave (Past Probation)

 

HOW TO APPLY

 

E-mail : អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

Tel : 015508181

កន្រ្ដក់ទំនិញ

កន្រ្ដក់ទទេ