ទូរស័ព្ទ: 023 88 23 64 / 010 50 81 81 / 089 42 81 81

អ៊ីម៉ែល: info@unique-cosmetic.com

 

JOB DESCRIPTION

Title                       :               Sale Specialize

Report to             :               Sale Supervisor / Senior Sale

 

RESPONSIBILITIES
- Performing sale action to achieve monthly and annual target.

- Getting customer and Introduce the Company service.

- Maintaining strong relationship with customers.

- Provide consultation to the customer

- Other task assigned by management.


REQUIREMENTS

 

- Fresh Graduated and University students are encouraging to apply

- Good interpersonal, Communication and Negotiation skill

- Able to be flexible and responsible

- Honest and hard working

- High commitment


BENEFITS & CONDITIONS
- Working Time: 8:00 am-5:00 pm
- Working Days: Mon / Tue / Wed / Thu / Fri / Sat
- Salary: 150$-200$ ( + Commission )

- Phone card + Petroleum + Foods

- Oversea Trip

- Insurance

- Annual Leave + Sick Leave + Maternity Leave

 

HOW TO APPLY

 

E-mail : អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

Tel : 015508181

កន្រ្ដក់ទំនិញ

កន្រ្ដក់ទទេ